NHỮNG PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ KHI MẠNG INTERNET CÁP QUANG FPT BỊ BỊ HỎNG, LỖI